Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Ланци снабдевања

Наставник или наставници: Видовић Б. Милорад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Неки од курсева из операционих истраживања и логистике

Циљ предмета

Курс обухвата разматрање концепата повезаних са развојем, уобличавањем и моделирањем ланаца снабдевања кроз анализу стања у области истраживања али и пракси. Тежиште је на најновијим достигнућима и методама које се користe како у области стратешког и тактичког планирања, тако и у домену кооперације и повезивања у ланцу снабдевања. Идеја којом се курс руководи је да студенти савладају вештине и методе у области ланаца снабдевања и да се оспособе за конципирање самосталних истраживања и пројеката из овое области.

Исход предмета

·   Биће оспособљени да идентификују проблеме у области ланаца снабдевања, да самостално формулишу циљеве истраживања, као и да у решавању тих проблема примене одговарајуће квантитативне методе и моделе.

·   Биће оспособљени да уобличавању решења приђу са системске тачке гледишта како би сагледали све релевантне захтеве, као и да у процесу формулације проблема примене одговарајући ниво апстракције како би се димензије проблема свеле на ниво прилагођен расположивим техникама решавања

·   Оспособљеност за критичку анализу, процену и синтезу расположивих знања, како у ужој области истраживања тако и у другим тангентним областима али и могућност преношења тих знања широј стручној и научној јавности

Стећи ће способност да идентификују и на одговарајући начин употребе изворе релевантних информација и да их примене у истраживању и уобличавању пројеката везаних за ланце снабдевања, као и да резултате на сажет и систематизован начин интерпретирају и презентују.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Логистичке стратегије и стратегије ланаца снабдевања: контекст, компоненте и структура; Ниво услуге корисника као генератор захтева; Утицај опште глобализације на ланце снабдевања, Перформансе ланаца снабдевања; Моделирање и анализа функционисасња ланаца снабдевања, планирање и пробноза захтева; Дисторзија захтева, ефекти и могућности за смањење; Управљање залихама; Модели интеграције и кооперације у ланцима снабдевања; Управљање временом доставе производа и утицај информационих токова; Управљање реализацијом транспортних процеса; Складишна функција у ланцима снабдевања; Софтверска решења за управљање ланцима снабдевања; Примери и карактеристике ланаца снабдевања у реалним системима

Практична настава:

Студијски истраживачки рад, семинари, дебате и интерактивне радионице о појединим темама везаним за неке од проблема планирања и управљања ланцима снабдевања.

Препоручена литература

Simchi-Levi D., Kaminsky, Simchi-Levi E. Маnaging the supply chain, McGraw-Hill, 2004

Frazelle E., Supply chain strategy, McGraw-Hill, 2002

Ballou R. Business Logistics/Supply Chain Management,  Prentice Hall, 2003

Chopra S.,Meindl P. Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, Prentice Hall,  2004

Shapiro F. J Modeling the Supply Chain, Duxbury Press, 2006


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ex-катедра, студијски истраживачки рад, студије случаја, тимске презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 20, семинарски радови - 30, презентација пројеката - 20, усмени испит - 30.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.