Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Пејчић Тарле А. Снежана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ : 7

Услов : нема

Циљ предмета

Одржив развој је стратегија на глобалном нивоу у оквиру које се управља развојем транспортног сектора. Савремена транспортна полтика дефинише концепте и инструменте за овај процес.

Исход предмета

По завршетку курса сваки студент ће бити способан да дефинише основне појмове који се тичу управљања транспортном политиком у оквиру стратегије одрживог развоја (СДС), да разуме метрику одрживог развоја и транспорта у оквиру тога, да користи скупове индикатора и инструмената полтике одрживог транспорта.

Садржај предмета

Теоријска настава:

  1. Стратегија одрживог развоја - СДС, појам и развој концепта, од идеје до институционализације
  2. Транспорт у функцији одрживог развоја - појам, индикатори, метрика
  3. Модели за операционализацију концепта одрживог транспорта - еволуција, статички и динамички приступ
  4. Мере и аналитички модели управлјанја транспортном полтиком у функцији одрживог развоја

Практична настава:

Самосталан истраживачки рад у договору са наставником.

Препоручена литература Dobranskyte-Niskota, A, Pregl M, Indicators to Assess Sustainability of Transport Activities, EC JRC, 2007; EC, 2009. Sustainable Development Indicators to monitor SDS

Број часова активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.