Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Управљање подацима

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Младеновић А. Снежана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ : 7

Услов : Информатичка писменост и познавање неког програмског језика опште намене

Циљ предмета

Подаци су један од основних ресурса за доношење исправних и благовремених одлука у саобраћају. Циљ предмета је овладавање методама организације, обраде, претраживања и заштите података.и њихова примена у области у којој се кандидат усавршава.

Исход предмета

1. По завршетку курса сваки студент ће бити способан да дефинише основне појмове који се тичу управљања подацима: податак, информацију, знање, ентитет, атрибут, базу података, систем за управљање базом података, модел података, речник података, језик базе података, шема базе података, упитни језик, тип података, домен података, објектe базе података, кључеве база података, складиште података, претраживање података, истраживање података, информациони систем.

2. Очекује се да сваки студент може самостално да препозна реалне проблеме из саобраћаја који могу бити решени пројектовањем одговарајућих база података, да пројектују такве базе података и једноставније апликације над њима.

3. Сваки студент би требало да може да реализује основне мере заштите података.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Основни појмови управљања подацима. Моделирање система. Информациони систем. Базе података.. Системи за управљање базама података. Модели података. Релациони модел података. Пројектовање база података. Упити. Пројектовање корисничког интерфејса. Трансакције. Архитектура система базе података. Развој апликација за рад над базом података. Складиша података, истраживање података и проналажење информација. Посебне базе података. Сигурност и интегритет података. Претње подацима и заштита података..

Практична настава:

Самосталан истраживачки рад у договору са наставником.

Препоручена литература

1. Silberschatz, A., H. F. Korth and S. Sudarshan, Database System Concept, 6th ed., McGraw-Hill, 2010.

2. Ramakrishnan, R. and J. Gehrke, Database Management Systems, 2th ed., McGraw-Hill, 1999.

3. Riordan, R. M., Пројектовање база података, превод са енглеског, Микро књига, Београд, 2006.

4. Hotek, M., Microsoft SQL Server 2008 Step by Step, Microsoft, 2009.

5. Naiburg, E. J. and R. A. Maksimchuk, UML за пројектовање база података, превод са енглеског, CET, Београд, 2002.

6. Лазаревић, Б., З. Марјановић, Н. Аничић и С. Бабарогић, Lazarević, Базе података, 4. издање, ФОН, Београд, 2008.

7. Rainer, K. and E. Turban, Introduction to Information systems, 2nd ed., John Wiley@Sons, Inc., 2009.

Број часова активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.