Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ВАЗДУХОПЛОВА
Наставник или наставници: Оља В. Чокорило
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Предавања из области ваздушног саобраћаја уз сагласност предметног наставника.
Циљ предмета
Оспособљавање студената за примену метода управљања безбедношћу у процесу технолошке експлоатације транспортних ваздухоплова.

Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да примене савремене методе управљања безбедношћу у процесу технолошке експлоатације транспортних ваздухоплова.

Садржај предмета
КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ БАЗИРАН НА РЕАСОН И СХЕЛЛ МОДЕЛИМА (Концепт безбедности, Узроци настајања удеса – Реасон модел, Организациони фактори - генератори удеса, Људи и безбедност – СХЕЛЛ модел, Грешке и прекорачења, Организациона култура, Безбедносне истраге). УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ВАЗДУХОПЛОВА (Појам, стратегије, одговорности). АНАЛИЗА ХАЗАРДА И РИЗИКА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ (планирање, спровођење, фазна имплементација).

Препоручена литература
1.    Aircraft Safety : Accident Investigations, Analyses, & Applications Shari Krause, Second Edition, 2003, McGraw-Hill
2.    COMMERCIAL AVIATION SAFETY, Alexander T. Wells, Fourth edition, 2004, McGraw-Hill
3.    FAA System Safety Handbook, December 30, 2000
4.    WHITE PAPER, European transport policy for 2010: time to decide, European Commission
5.    ICAO Doc 9859 - Safety Management Manual, Second Edition - 2009;
6.    European Commission Regulation 2096/2005

Број часова активне наставе:
Предавања: 3
Студијски истраживачки рад: 3

Методе извођења наставе
Предавање ex-katedra, студије случаја, тимске презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Семинасрки радови - 50, Усмени испит - 50
 
 
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.