Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

 

 Назив предмета: Перформансе транспортних средстава

 Наставник или наставници: Жежељ Срећко, Данон Градимир

 Статус предмета: други семестар школске 2008/2009, изборни

 Број ЕСПБ: 7

 Услов: нема посебних услова

 Циљ предмета

Анализирање, моделирање и предвиђање понашања транспортних средстава у саобраћају и транспорту.

 Исход предмета

Познавајући законе кретања возила студент се оспособљава да довољно реално и правовремено анализира и предвиђа перформансе које транспортно возило може да оствари у различитим условима примене у саобраћају и транспорту.

 Садржај предмета

Категоризација, класификација и концепција градње транспортних средстава. Услови есплоатације, друмски, транспортни, природно климатски услови. Вучно-брзинске карактеристике транспортних средстава. Утицај појединих система возила на вучнодинамичке карактеристике. Кочне карактеристике. Фактори који утичу на процес кочења. Стабилност и управљивост. Моделирање утицаја транспортних средстава на животну средину. Економичност транспортних средстава у саобраћају и транспорту. Нови трендови развоја возила.

 Препоручена литература

 

§ Cristoph Halfmann, 2003, Adaptive Modellle fur die Kraftfahrzeugedynamik, Springer-Verlag, Berlin

§ Garrett T.,K., Newton K., Steeds W., 2001., The MotorVehicle, Thirteenth Edition, Butterworth-Heinemann, GB.

§ Glumac S., Жежељ С., Гладовић П., Нијемчевић С., 2002., Пројектовање, производња и експлоатација аутобуса, Икарбус А.Д., Београд.

§ Happian-Smith Ј., 2002., An Introduction to Modern Vehicle Design, Edition, Butterworth-Heinemann, GB.

§ M. Mitschke, 2004, Dynamik der Kraftfahrzeuge, Springer-Verlag, Berlin

§ Bishop R., 2005., Intelligent Vehicle Technology and Trends, Artech House, London.

§ Часописи зборници радова: International Journal of Vehicle Design, Automotive engineering, International Journal of Heavy Vehicle Systems, JUMV, NMV, FISITA itd

Број часова активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.