Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Стратегије развоја логистичких провајдера

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Милорад Ј. Килибарда

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ : 7

Услов : Одређени курсеви из логистике

Циљ предмета:

Циљ предмета је да се студенти упознају са најновијим теоријским и практичним достигнућима везаним за развој и савремено пословање провајдера логистичких услуга, те да се оспособе за примену различитих стрaтегија, методолошких поступака и модела управљања услугама, процесима и ресурсима у регионалним и глобалним логистичким мрежама;

Исход предмета

Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: истражују и предвиђају захтеве за логистичким услугама; структурирају различите моделе пружања логистичких услуга; примењују постојеће и развијају нове стрaтегије развоја и пословања логистичких провaјдера; прате и преносе нова научна, теоријска и практична достигнућа везана за логистику и логистичке провајдере.

Садржај предмета

Теоријск a настава : Структура услуга, функција и задатака логистичких провајдера; истраживање и предвиђање тражње за логистичким услугама; улога логистичких провајдера у ланцу вредности и креирању додатне вредности за крајњег корисника; логистичке стратегије; модели логистичког outsourcinga; уговорна логистика; логистичко партнерство и алијансе; организација и консолидација робних токова у регионалним и глобалним логистичким мрежама; управљање логистичким услугама, процесима и ресурсима; управљање односима са корисницима; сегментација и избор логистичког тржишта; селекција и избор логистичких провајдера; маркетинг стратегије логистичких провајдера;

Практична настава : Самосталан истраживачки рад, семинари, студије случаја,

Препоручена литература

  1. Frohnu P., Quantitative measureements for logistics, McGraw-Hill Sole Press, 2007
  2. Deepen J.M. Logistics outsourcing Relationships - Measurement, Antecedents, and Effects of Logistics outsourcing Performance, Physica-Verlag, Heidelberg, 2007.
  3. Rushton A. Walker S., International logistics and Supply chain outsourcing - From local to Global, Kogan Page, 2007
  4. Ballon H.R. Business logistics management, Prentice Hall, 2003
  5. Emmett S. Excellence in freight Transport, Liverpool Academic Press, 2009.
  6. Часописи: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review; International Journal of Logistics: Research and Applications; Journal of Business Logistics; International Journal of Logistics Management; Supply Chain Management. An International Journal; Journal of Service Management; International Journal of Production Economics.

Број часова активне наставе

предавања: 3

Студијски истраживачки рад: 3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, студијски истраживачки рад, презентације и студије случаја

Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10, семинарски радови - 30, усмени испит - 60.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.