Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Мултимедијални комуникациони системи

Наставник или наставници: Самчовић Б. Андреја

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Основни циљ овог предмета је да се докторанти упознају са различитим мултимедијалним комуникационим системима.

Исход предмета

Студенти треба да буду оспособљени да самостално примењују софтвер за обраду и испоруку мултимедијалних информација по различитим каналима, као и софтвер за анализу, обраду и претраживање мултимедијалних информација; разумеју социјални значај мултимедијалних информација, као и комерцијални значај мултимедијалних комуникација.

Садржај предмета

Мултимедијалне комуникације: модел хумане комуникације, еволуција и конвергенција, технологије, мултимедијално умрежавање, мултикастинг, ИТУ-Т стандардизација аудио-визуелних комуникационих система. Мултимедијална стандардизација: активности, глобална информациона инфраструктура, МПЕГ-21 стандард, ИЕТФ и интернет стандарди, индустријски форуми и конзорцијуми. Апликациони слој: ИТУ апликације, мултимедијални сервиси и системи, МПЕГ апликације, дигитална радиодифузија, мобилни сервиси и апликације, универзални мултимедијални приступ. Кодовање медија, стриминг медија, инфраструктура за испоруку мултимедијалног садржаја, технологија мултимедијалних мрежа. Мрежни слој: мрежни аспекти пројеката стандардизације, мрежне функције, анализа саобраћаја по мрежама, квалитет сервиса код умрежених мултимедијалних система, генеричке мреже, приступ широкопојасним мрежама, испорука мултимедијалног садржаја.

Препоручена литература

1. K.R.Rao, Z.S.Bojković: "Packet video communication over ATM networks", Prentice Hall, 2000.
2. K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.Milovanović: "Multimedia communication systems: techniques, standards and networks", Prentice Hall, 2002.
3. K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.Milovanović: "Introduction to multimedia communication systems: applications, middleware, networking", John Wiley and Sons, 2004.
4. M.K.Mendal: "Multimedia signals and systems", Kluwer, 2003.
5. R.Steinmetz, K.Naharsted: "Multimedia computing, communications and applications", Prentice Hall, 1995.
6. IEEE Transactions on Multimedia


Број часова  активне наставе:

Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 2
Студијски истраживачки рад: 2Методе извођења наставе

предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току наставе (10 поена)
семинарски радови (20 поена)
колоквијуми (30 поена)
Писмени испит (20 поена)
Усмени испит (20 поена)
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.