Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Мултисервисне телекомуникационе мреже са технологијом Интернет протокола

Наставник или наставници: Стојановић Д. Мирјана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Основна знања о телекомуникационим мрежама

Циљ предмета

Стицање знања о савременим принципима функционисања, пројектовања и имплементације мултисервисних телекомуникационих мрежа.

Исход предмета

Студенти ће детаљно познавати принципе функционисања и пројектовања мултисервисних мрежа заснованих на ИП. Биће оспособњени да дефиничу проблеме, осмисле истраживања, анализирају и примене њихове.

Садржај предмета

IPv4 и IPv6 скупови протокола. Аутономни системи (домени). Aдресирање. Рутирање у домену и између домена (алгоритми и протоколи). Multicasting. Kвалитет сервиса (QoS) - архитектуре и механизми имплементације. Мултипротоколска комутација лабела (MPLS) и генерализована MPLS (GMPLS). QoS рутирање. Управљање IP мрежама: функције, архитектура, протоколои. Инжењеринг телекомуникационог саобраћаја у мултисервисним IP мрежама. Кључни аспекти AIPN (All IP Network): конвергенција фиксне и мобилне мреже, технологије приступа, мобилност, QoS од једног до другог краја везе, интероперабилност. IP виртуелене приватне мреже. Заштита информација и инфраструктуре мреже.

Препоручена литература

[1] A. Таненбаум: Рачунарске мреже, Микро књига. превод четвртог издања, 2005.
[2] F. Halsal: Computer Networking and the Internet, Addison-Wesley, 2005.
[3] Chao, H.J., Guo, X.: Quality of Service Control in High-Speed Networks, John Willey & Sons, 2002.
[4] Sutton, R.J.: Secure Communications, John Willey & Sons, 2002. 
[5] Стојановић, М., Аћимовић-Распоповић, В.: Инжењеринг телекомуникационог саобраћаја у мултисервисним IP мрежама, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, октобар 2006.
[6] IETF RFC документи са статусом међународних стандарда
[7] ITU-T препоруке serija: H (Audiovisual and Multimedia Systems), M (TMN and Network Maintenance), Y (Global information infrastructure and Internet protocol aspects)
[8] IEEE стандарди серије 802.11
[9] Часописи:  IEEE Network, IEEE Selected Areas in Communications, IEEE/ACM Transactions on Networking, IEEE Communications Magazine, Computer Networks
[10] Network Simulator NS2 and Network Animator NAM. [Online]. Available: http://www.isi.edu/nsnam.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања, рад у рачунарској лабораторији, симулације, интерактивне радионице

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Колоквијуми -20, пројектни радови -20, презентације -30, усмени -30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.