Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Oдабрана поглавља у савременим мерно-управљачким системима

Наставник или наставници: Дрндаревић Р. Вујо

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање елемената аналогне и дигиталне електронике.
Познавање основа архитектуре рачунара.

Циљ предмета

Проучавање хардверских и софтверских основа савремених мерно-управљачких система.

Исход предмета

Оспособљавање студената да анализирају, изаберу и пројектују  системе за мерење, надзор или управљање који су погодни за примену у саобраћају и транспорту.

Садржај предмета

Концепција савременог мерно-управљачког система. Модел стандардне архитектуре и хијерархијска организација рачунарских мерно-управљачких система. Комуникациони интерфејси - повезивање са персоналним рачунаром. Виртуелна инструментација. Софтвер виртуелне инструментације. Дистрибуирани мерно-управљачки системи. Индустријске мерно-управљачке мреже. Примена Интернета у системима мерења и управљања.

Препоручена литература

1. Drndarević V. "Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao,  Beograd, 2003.
2. Kevin J. "PC Interfacing and Data Acquisition", Newnes, Oxford, 2000.
3. Časopis IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
4. National Istruments: www.ni.com


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања
Практичне демонстрације
Вежбе у лабораторији

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Пројектни задаци - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.