Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Сензори за праћење и регулисање саобраћаја

Наставник или наставници

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ:  7

Условнема посебних предуслова

Циљ предмета

Овладавање употребом сензора за праћење саобраћаја. Стицање општег знања о представницима најважнијих сензорских технолологија, са акцентом на њиховој примени у саобраћају.

Исход предмета

Студенти ће добро познавати основне сензорске технологије које се користе за праћење, регулисање и повећање безбедности саобраћаја. Биће оспособњени да кроз анализу конкретних проблема специфицирају захтеве и направе план постављања сензора за детекцију и недгледање дуж саобраћајница.

Садржај предмета

Процесори видео слике. Микроталасни радари. IR сензори. Ултразвучни сензори. Пасивни акустички сензори. Детектори у виду индуктивне петље. Магнетни сензори. Комбинације сензорских технологија. Подаци о саобраћајном току са транспондера за аутоматску детекцију возила (RFID). Подаци о саобраћајном току са мобилних телефона. Поређење сензорских технологија. Сензори који се инсталирају изнад саобраћајнице. Спецификације за сензоре. Модели за спецификацију репрезентативних сензора. Планирање постављања сензора и спецификације захтева.

Препоручена литература

1. Lawrence A. Klein, Sensor Technologies and Data Requirements for ITS, Artech House, 2001
2. Yilin Zhao, Vehicle Location and Navigation Systems, Artech House, 1997
3. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
4. IEEE Transactions on Vehicular Technology


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања, Power-point презентације, анализа студија случаја

Оцена  знања (максимални број поена 100)

40 - присуство и активно учешће на предавањима, укључујући израду домаћих задатака

35 - израда и одбрана семинарског рада

25 -  писмени/усмени испит

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.