Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

 

Назив предмета Глобални позициони системи
Назив предмета на енглеском jeзику  Global Positioning Systems
Број ЕСПБ  7
Име професора  Милорад Станојевић
Циљ предмета  Суштина GPS односи се на праћење стања система као оно еволуира у времену. На бази секвенцијалног приступа обсервација желимо да знамо најбоље могуће оцене променљивих стања које нису доступне директном мерењу, а које су битне за одређивање положаја објекта. Циљ предмета је схватање основних теоријских поставки везано за функционисање GPS-а и упознавање са методама за оцену стања система. Студенти ће бити оспособљени да примењују ову методологију за решавање проблема  у разним видовима саобраћаја.
Предуслови за похађање предмета  Нема услова
Садржај
 1. Основне теоријске поставке функционисања GPS-а. GPS сигнали и мерења. Позиционирање (апсолутно и релативно, статичко и динамичко). Видљивост и расположивост сателита. Одредјивање положаја. Грешке сигнала. Координатни системи. Трансформације координатних система. 2. Стохастички модели у простору стања. Форрмулација проблема оцењивања стања линеарних дискретних стохастичких система. Дискретни Калманов филтар. Оцењивање стања линеарних континуалних стохастичких система. Калманов филтар. Оптимално оцењивање у случају корелисаних поремећаја.  Основи теорије оцењивања стања нелинеарних стохастичких система. Проширени Калманов филтар. Монте-Kарло филтар.3. Калманово филтрирање и негова примена на реалне GPS/INS проблеме. Диференцијални GPS. GPS, инерциона навигација и интеграција.. Навигација и праћење возила на копну (друмски и железнички саобраћај). Примена GPS-а у водном саобраћају. Примена GPS-а за навођење авиона при аутоматском слетању. Примена GPS-а у управљању водним и вазушним саобраћајем. 4. Основне теоријске поставке  GIS-а. Врсте геодетских података. Картографске пројекције. Дигитализација географских карата и софтвер који се за то примењује. Интеграција GPS-а са постојећим GIS системима. Примери примене GIS и GPS-а.
Препоручена литература
 [1] Bradford W. Parkinsion, Jamesa J., Jr Spilker, Global Positioning System: Theory & Applications (Volume One and Two), American Institute of Aeronautics & Ast, 1996.
[2] Jazwinsky A., Stochastic Processes and Filtering Theory, Ac. Press, New York, 1967.
[3] Hofman- Wellenhaf B., Herbert Lichtengger, James Collins, Global Positioning System:Theory and Practice, Springer-Verlag, 2001.
[4] Mohinder S. G., Lawrence R. W., Angus P. A, Angus P. Andrews,  Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration, Willey-Interscience, 2000.
[5] Karen Steede-Terry, Integrating GIS and the Global Positioning System, ESRI Press, 2000.
[6] Ahmed El-Robbany, Introduction to GPS: The Global Positioning System, Artech House Publishers, 2002.
[7] Mami Ueno, A GPS – based System for Precise Shipping Guidance and Control, Journal of Marine  Science and  Technology, No. 5, pp.9-15, 2000.
[8] Gustafson F., et all, Particle  Filters for Positioning, Navigation and Tracking, IEEE Transactions on Signal Proessing (Special issue on Monte carlo Methods for Statistical Signal Processing),
[9] Azimi-Sadjadi B., Krishnaprasad S. P., Approximate Nonlinear Filtering and its Application in Navigation, Rensselaer Plytechnic Institute, Tray, New York, 12180, March 2002.
[10] Iseki T.and Terado D., Study on Real-time Estimation of the Ship Motion Cross Spectra, Journal of Marine  Science and  Technology, No. 7, pp. 157-163, 2903.
Методе извођења наставе  На табли, презентације (слајдови)
Начин провере знања и оцењивања  Усмени, семинарски радови
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.