Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Менаџмент у саобраћају и комуникацијама

Наставник или наставници: Бојовић Ј. Небојша

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Стицање најновијих знања из менаџмента у саобраћају и комуникацијама, упознавање и овладавање савременим методама и техникама, оспособљавање студената за примену знања из ове области.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене савремене методе и технике из ове области.

Садржај предмета

Развој менаџмента. Планирање. Пројектовање циљева. Пословна политика. Методологија планирања, Сусретно, стратешко, оперативно планирање. Организовање.Кадровање. Планирање кадрова. Регрутовање кадрова. Образовање и развој кадрова. Вођење. Савремени менаџери. Функција менаџера. Стилови вођења. Развој менаџера. Мотивација. Фактори мотивације. Мотивационе теорије. Модел понашања човека. Комуникације. Модели комуницирања. Комуникационе мреже. Одлучивање. Стратешко и оперативно одлучивање. Врсте одлуке. Процес одлучивања. Матрица одлучивања. Решавање пословних проблема и доношење одлука, Доношење пословних одлука, концепти и методологије, Примена Аналитичког хијерархијског процеса и Expert Choice, у доношењу одлука. Прогнозирање
Алокација ресурса, Обезбеђење ресурса. Менаџмент системи. Менаџмент према циљевима, изузецима, резултатима. Менаџмент будућности. Менаџмент као кључни ресурс у 21. веку.

Препоручена литература

1. 1.Вешовић, В. (2003), Менаџмент у саобраћају, V допуњено издање, Саобраћајни факултет, Београд.
2. Wren A.D., Voich D.Jr. (2001), Менаџмент, процес, структура и понашање, ПС Грмеч - Привредни преглед, Београд.
3. Aist W., Hee K., (2002), Workflow Management: models, methods, and systems, MIT Press
4. Mintzberg H., Lampel J., Ahlstrand B., (1998) Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management, The Free Press, NY.
5. Stoner A.F.J.(1995),  Freeman R,E., Gilbert R.D.Jr., Management, Prentice Hall,
6. Forman, H, Е. Selly, M.A. (2001): Decision by Objectives, World Scientific Publishing Company, London.
7. Јовановић, П. (1996), Менаџмент - Теорија и пракса, II издање ФОН, 
8. Булат, В. (2004.), Менаџмент, ИЦИМ, Крушевац,
9. Часописи: Review of Managerial Science, Journal of International Management, Journal of Management, Management Science, Omega

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практични примери, интерактивни рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.