Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Информационе технологије у саобраћају

Наставник или наставници: Аврамовић Ж. Зоран

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Циљ овог предмета је научно овладавање знањима из области информационих технологија у саобраћају. Основни значај предмета за овај студијски програм огледа се у томе што информационе технологије представљају основу за управљање саобраћајном инфраструктуром и саобраћајним средствима.

Исход предмета

Неопходност усвајања знања из области најсавременијих информационих технологија гарантује добру основу за успешан научно-истраживачки рад. 

Садржај предмета

ИТ као основа интелигентних саобраћајних и транспортних система. ИТ транспортних средстава. Интелигентни ИС у саобраћају. ИКТ. Мултимедијалне ИТ. Интеграција телефоније и рачунарства. ИТ пословање. ИС за путнике. Сензори за праћење и регулисање саобраћаја. Управљање и идентификација возила. Аквизиција података. Позиционирање објеката. Аутоматско вођење возила и регулисања саобраћаја. Аутоматизација операција.

Препоручена литература

Најновији бројеви часописа из ове области

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Настава се изводи уз коришћење савремених техничких средстава. Поред рачунских и лабораторијских вежби раде се семинарски радови. Предавања и вежбе „ex-катедра", Израда пројектних задатака, Рад у лабораторији и на рачунару, Стручна пракса, посете и екскурзије, Интерактивне радионице, Студије случаја, Дебате, Симулације, Појединачне и тимске презентације, Могућност е-учења.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.