Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Одабрана поглавља из саобраћајног инжињерства

Наставник или наставници: Смиљан М.Вукановић

Статус предмета:изборни

Број ЕСПБ:   7

Услов:  нема посебних услова

Циљ предмета

Стицање  знања из саобраћајног инжењерства  која омогућавају  разумевање основних релација у управљању саобраћајем, метода истраживања, релације управљања и планирања саобраћаја, решавање проблема загушења на мрежи, примене ИТС-а, моделирање управљачких решења

Исход предмета

Студент се оспособљава за самостална истраживања,  анализе и симулације саобраћајних токова која су неопходан базни алат у свим сегментима саобраћајног инжењерства и савременог концепта управљања и планирања саобраћајним токовима 

1 Да обавља самостална истраживања 

2. Да анализира основне параметре саобраћајног тока

3. Да кроз симулационе моделе истражују параметре саобраћајног тока неопходне за управљање и планирање  саобраћаја

4. Примењују основне динамичке микроскопске  и макроскопске математичке моделе

5. Добије поуздане - најактуелније теоријске основе  за стручни и истраживачки рад у областима саобраћајног инжењерства 

Садржај предмета

Саобраћајно инжињерство. Управљање и регулисање саобраћаја..  Планирање и управљање саобраћајем -релације. Истраживања параметара саобраћајног тока релевантна за управљање саобраћајем. Естимације и предикције саобраћајног тока којим се управља. Модели саобраћајних мрежа. Управљање-мреже и планирање саобраћаја. Управљање саобраћајем м и Интелигентни Транспортни Системи ( ИТС).Модели расподеле и ИТС.

Моделирање загушења, Управљање саобраћајем у ванредним ситуацијама. Евалуација  управљачких решења..


Препоручена литература

1. Carlos F., Daganzo  FUNDAMENTALS OF TRANSPORTATION AND TRAFFIC OPERATIONS, Pergamon, 2003. 2 Traffic Eng. Handbook, ITE ,Prentice Hall 1992, 3 .M Papageorgiou ,  CONCISE ENCYCLOPEDIA OF TRAFFIC AND TRANSPORTATION SYSTEMS, Pergamon Press 1991, 4  ETC TRAFFIC ENGINEERING HANDBOOK, 6th edition, ITE(Europeаn Transport Conference)  Зборник радова 2000-2011, 5 K.Button,D.Hensher, HANDBOOK OF TRANSPORT  SYSTEM AND TRAFFIC CONTROL, Pergamon 2001 6. INTELLIGENT ТRANSPORT SYSTEM   HANDBOOK,7. HIGHWAY CAPACITY MANUAL ,Transportation Research Board, NRC, Washington, D.C., 2000 &2010. 8 TRAFFIC ENGINEERING HANDBOOK, 6th edition, ITE America 2010

Број часова  активне наставе  

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања, Power-point презентације, анализа студија случаја,

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски рад  до 30, презентације до 30, испит ( усмени и писмени) до 40

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.