Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Управљање токовима на транспортним мрежама

Наставник или наставници: Теодоровић Б. Душан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање вероватноће, статистике, програмирања и техника операционих истраживања.

Циљ предмета

Основни циљ предмета је оспособљавање студената за развој и примену хеуристичких и метахеуристичких алгоритама на решавање проблема из области рутирања транспортних средстава и саобраћајних токова, као и сложених локацијских проблема.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да:

1.   Моделира и изврши сложене проблеме рутирање саобраћајног средства кроз мрежу.

2.   На мрежи на којој постоји више могућих локација изаберe оптималну по различитим комплексним критеријумима.

Најбољи студент ће:

  • решавати проблеме рутирања и диспечирања на мрежама при различитим условима или у реалном времену,
  • решавати специфичне локацијске проблеме применом оптимизационих модела или усвојених метахеуристичких алгоритама.

Садржај предмета

Теоријска настава садржи следеће наставне јединице:

Оптимизациони и хеуристички алгоритми статичке и динамичке расподеле саобраћаја. Математичка формулација Braess-овог парадокса. Математичко моделирање управљања саобраћајном потражњом. Решавање проблема саобраћајних загушења применом еволуционих игара и Мулти-агентних система. Математичко моделирање резервационих процеса у саобраћају. Математичка формулација основних локацијских проблема. Локација објеката са претходно дефинисаним перформанскама система. Одређивање локације хабова. Проблеми локације на стохастичким мрежама. Симултани проблеми локације и рутирања. мрежи. 

Практична настава:

Самосталан истраживачки рад у договору са наставником.


Препоручена литература

M.Bell, Transportation Networks: Recent Methodological Advances, Pergamon Press, 1999.

M. Bell, G.H., Iida, Transportation Network Analysis. John Wiley & Sons, 1997.

C. Courcoubetis, R. Weber, Pricing Communication Networks, Wiley, Chicester, 2003.

P. Mirchandani, R. Francis, Discrete Location Theory, John Wiley & Sons, 1990.

D. Teodorović, Transportation Networks, Gordon and Breach Science Publishers, New York-London-Paris-Montreux-Tokyo,1986.

Д. Теодоровић, Транспортне мреже, Универзитет у Београду Саобраћајни факултет, Београд, 2007.

Часописи: Networks, Transportation Science, Transportation Research, Transportation Planning and Technology, European Journal of Operational Research, IEEE/ACM Transactions on Networking, IEEE Network.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ex-катедра, вежбе, семинарски радови, тимске презентације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10, семинарски радови - 20, колоквијуми - 40, усмени испит - 30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.