Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству

Наставник или наставници: Шашић М. Оливера, Никитовић Д. Жељка

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Упознавање студената са развојем савремених технологија које имају реперкусије на организацију и развој саобраћаја и саобраћајно транспортних средстава.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене савремене технологије у организацији и развоју саобраћаја и саобраћајно транспортних средстава.

Садржај предмета

Плазма пропулзија. Примена плазме у аеронаутици. Наношење танких слојева и третман површина. Детекција дефеката. Нитридизација челика. Технологије за израду интегрисаних кола. Нанотехнологије. Физичке основе микромашинства и микроелектромашинских уређаја. Стандарди времена и дужине, GPS. Примена ласера за навођење, за поравнавање и за третман материјала.  Савремени развој телекомуникација,оптички каблови, ласери за телекомуникације. Модерни извори светлости. Развој савремених екрана, плазма и LCD екрани.

Препоручена литература

Не постоји јединствена литература која покрива цео курс.
1. Plasma Electronics: Applications in Microelectronic Device Fabrication T.Makabe Z.Petrović Taylor and Francis, CRC Press, New York (2006).
2. Industrial Plasma Applications J.Reece Roth CRC Press 1995.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања/ менторски  - семинарски радови

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Задаци и теоријска питања - 50, тестови и семинарски радови - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.