Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Теорија саобраћајног тока - модели

Наставник или наставници : Владан Ј. Тубић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Стицање савремених и актуелних  теоријских  знања која омогућавају  разумевање фундаменралних релација релација у саобраћајним току, методе истраживањља параметара  и примена савремених модела  теорије саобраћајног тока,

Оспособљавање  за самосталан  истраживачки рад

Исход предмета

Студент се оспособљава за самостална истраживања параметре саобраћајног тока, анализе и симулације саобраћајних токова  и примена савремених модела која су неопходан базни алат у свим сегментима саобраћајног инжењерства

Садржај предмета

НОВИ КОНЦЕПТИ ОСНОВНОГ ДИЈАГРАМА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
ИСТРАЖИВАЊА ПАРАМЕТАРА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА.
КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА.
ФАКТОР ЧОВЕК У ТЕОРИЈИ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
МОДЕЛИ СЛЕЂЕЊА ВОЗИЛА
МОДЕЛИ КОНТИНУАЛНИХ ТОКОВА
МАКРОСКОПСКИ МОДЕЛИ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
СИМУЛАЦИЈЕ
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА НА МАКРОСКОПСКЕ ПАРАМЕТРЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА

Препоручена литература

MONOGRAPH ON TRAFFIC FLOW THEORY, Transportation Research Board, Federal Highway Administration (FHWA), Washington, D.C., 2000  
HIGHWAY CAPACITY MANUAL ,Transportation Research Board, NRC, Washington, D.C., 2000.
Carlos F., Daganzo  FUNDAMENTALS OF TRANSPORTATION AND TRAFFIC OPERATIONS, Pergamon, 2003.
M Papageorgiou ,  CONCISE ENCYCLOPEDIA OF TRAFFIC AND TRANSPORTATION SYSTEMS, Pergamon Press 1991,
TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, Taylor & Francis (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03081060.html)
TRANSPORT , Taylor & Francis (http://www.informaworld.com/smpp/title)
PROMET&Traffic Transportation, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb
ETC (European Transport Conference) ETC Proceedings (http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?id=22)
Transportation Research Board (http://www.trb.org/Main/Home.aspx)
Transportation Research. Part B, Methodological
Transportation Research. Part F, Traffic Psychology & Behaviour

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања еx катедра Power-point презентације и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски рад - до  30        
Презентације самосталног рада - до  30        
Испит (писмени и усмени) - до 40

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.