Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Транспортна економика

Наставник или наставници: Јелица Петровић-Вујачић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Упознавање са принципима и методима  економске анализе транспортног тржишта, што представља услов ефикасног одлучивања у области саобраћаја и транспорта.

Исход предмета

Познавајући методе транспортне економике, студенти ће бити у могућности да прате промене на једном од најдинамичнијих тржишта, транспортном тржишту - националном , европском и светском.  Биће у могућности да одреде економске параметре транспортнe понуде и тражње, ефекте јавне интервенције у транспортном сектору, екстерне ефекте, економске и друштвене ефекте понуде транспортног сектора. На основу таквог знања биће спремни да креирају интегрисане моделе транспортног тржишта.

Садржај предмета

Транспортна производња и анализа индустријске структуре. Транспортна  тражња. Трошкови транспорта. Екстерни ефекти транспорта. Несавршена конкуренција на транспортним тржиштима. Транспортна инфраструктура  и инвестиције. Ореганизација понуде. Карактеристике транспортног тржишта и државна интервенција.  Оптимално одлучивање у транспортном сектору. Облици и ефекти конкуренције између оператера. Транспортна инфраструктура и проблем оптималне искоришћености. Транспортна инфраструктура и регионални развој. Специјални случајеви – урбани транспорт, транспорт у земљама у транзицији, нова економика одрживог транспорта.

Препоручена литература

1. Jara-Diaz, S., (2007), Transport Economic Theory, Elsevier, Amsterdam.
2. Polak, B.J., and Heertje, A., (2000), Analytical Transport Economics, Edward Elgar, UK.
3.  Quinet, E., and Vickerman, R., (2004), Principles of Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham,UK., Northamton, MA, USA.
4. McCarthy, S.P., Transportation Economics: Theory and Practice , A case study approach, (2001), Malden, Mass.,Blackwell publishers, USA.   
5. Transport Economic and Policy  
6. International Journal of Transoport Economics

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања еx катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски радови 50
Завршни усмени испит 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.