Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: САОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ - сложени градски системи

Наставник или наставници: Бранимир Станић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Стицање савремених и актуелних знања из области саобраћајног пројектовања у оквиру сложених градских система.  Ширење градова и повећање броја становника се очекује и у блиској будућности. Развој градова и процене везане за различите саобраћајне системе у њима захтевају другачији приступ у инжењерингу и бројне новине у области дизајна саобраћајних решења на раскрсницама и коридорима и давања приоритета развоју немоторизованих и алтернативних видова итд.

Оспособљавање за самосталан развојни инжењерски и пројектантски рад.

Исход предмета

Студент се оспособљава за самосталан и кретаиван рад у најважнијим  сегментима саобраћајног инжењерства

Садржај предмета

УВОД И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА
ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА
ПРОЦЕС САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
СОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СЛОЖЕНИ ГРАДСКИ СИСТЕМИ
БУДУЋНОСТ РАЗВОЈА ГРАДОВА
УЛОГА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈНОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
ЗАКЉУЧНА ПРЕДАВАЊА

Препоручена литература

Missouri  communities:  Missouri Livable Streets Design Guidelines manual, 2011. USA
Highways Agency: INSTALLATION GUIDE for URBAN TRFFIC CONTROL, CROWN COP. 2002.
Kaparias, I., i dr.: STATE – of – the ART of URBAN TRAFFIC MANAGEMENT POLICIES TECHNOLOGIES, Conduits Consortium, Imperial College London i dr. 2010.
NYCDT:  STREET DESIGN MANUAL, USA, 2010.

Број часова  активне наставе

предавања:

2

Студијски истраживачки рад:

2

Методе извођења наставе

Предавања еx катедра Power-point презентације и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски рад - до 50
Презентације самосталног рада - до  20
Испит (писмени и усмени) - до 30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.