Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Управљање системима јавног транспорта путника

Наставник или наставници: Доц. Др Славен М. ТИЦА, дипл.инж.саобраћаја, Проф. Др Снежана ФИЛИПОВИЋ, дипл.инж.саобраћаја

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Стицање савремених и актуелних  теоријских  и практичних знања која омогућавају  разумевање системског приступа у управљању сложеним и отвореним системима транспорта путника. Изучаваће се модели и методе са циљем егзактне примене у истраживањима и анализи појединих активности у процесу управљања системом транспорта путника.

Оспособљавање  за самосталан  научно-истраживачки рад

Исход предмета

Студенти ће бити детаљно упознати са структуром и основним процесима у систему транспорта путника. Такође, студенти ће бити оспособљени да користе технике и конкретне методе за истраживање тржишта транспортних услуга, захтева интересних група према систему транспорта путника, циљева и захтева виших система према систему транспорта путника, методе и моделе за одређивање параметара квалитета система и услуге (кључних перформанси система), методе реализације стратегије управљања системом транспорта путника.
Студентима ће бити омогућено да резултате и ефекте стеченог знања појединих корака методологије тестирају у реалном систему транспорта путника.

Садржај предмета

1. ГРАДОВИ И СИСТЕМИ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
2. СТРУКТУРА И ДЕКОМПОЗИЦИЈА СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
3. УПРАВЉАЊЕ СЛОЖЕНИМ ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКИМ СИСТЕМИМА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
3.1. Методе и модели за истраживања и анализе карактеристика урбаног подручја
3.2. Методе и модели за истраживање транспортне понуде и транспортних захтева
3.3. Методе и модели за истраживање интересних група (кључних актера) у систему транспорта путника
3.4. Методе за дефинисање будућег стања система транспорта путника
3.5. Методе и модели за дефинисање и избор стратегије за управљање системом транспорта путника
3.6. Методе поступка реализације стратегије управљања системом транспорта путника
3.7. Методе за мониторинг реализације процеса управљања системом транспорта путника
4. МЕТОДЕ И МОДЕЛИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПЕРФОРМАНСИ СИСТЕМА (KPI)
5. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА

Препоручена литература

APTA – “Mobility Management – A New Role for Public Transportation”; American Public Transport Association, Washington DC, 2008
Banković R. – “Planiranje javnog gradskog putničkog prevoza”; Građevinska knjiga, Beograd, 1984
Carlquist E. Johansen  K.W. – “Local  Public  Transport  Systems – Financial  and Organisational Frameworks in Norway and Abroad”; Institute of Transport Economics, 1999
Cole G.A. – “Strategic Managament; DP Publication, London, 1994

Dulanović Ž. Jaško O. –  „Organizaciona struktura i promene”; Fakultet organizacionih nauka, Beograd,2009
Filipovic S. Tica S. Zivanovic P. Milovanovic B. – “Comparative analysis of the basic features of the expected and perceived quality of mass passenger public transport service in Belgrade”; TRANSPORT, Volume 24, No 24, Vinius, Lithuania, 2009, page 265-273
Filipović S. – “Optimizacije u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza”; Saobraćajni fakultet Beograd, Beograd, 1995
Jovanovic P. – “Menadžment-teorija i praksa”; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2005
Tica S. – “Prilog razvoju metoda za strateško upravljanje sistemom javnog gradskog transporta putnika”; Doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet Beograd, Beograd, 2011
Tica S. Filipović S. – “Primena tehnika menadžmenta u upravljanju kvalitetom transportne usluge”, SymOrg 2002; Zlatibor, 2002,  page 783-788
Tica S. Stosic B. Curovic D. – “Forecasting methods in direction of technological innovations; Simpozijum Istraživanja i projektovanja za privredu, Beograd, 6-7 oktobar, 2005. page 115-123
Tica S. Filipović S. Petrović J. – “Ciljevi i zahtevi prema sistemima јavnog gradskog transporta putnika”; Ekonomski vidici, No3/VII, 2002. page 227-233
Tica S. Filipovic S. Zivanovic P. Milovanovic B. – “Test Run of Biodiesel in Public Transport System in Belgrade”; ENEGRY POLICY, Volume 38, No11, 2010, page 7014-7020
Tica S. Radojčić V. Marković G. Marković D. – „Organization of Call Center for Public Traffic and Transport System”; Tehnologigal And Economic Develepment Of Economy, Volume 17, No1, 2011, page 116-132
Vuchic V. – “Urban Transit - Systems and Technology”; John Willey and Sons. Inc., New Jersy, 2007
Vuchic V. – “Car, Transit and livable cities”; The Energy Foundation and US DOT University Center Program-Report, Philadelphia, 1996
ORGANISATION AND MAYOR PLAYERS OF SHORT DISTANCE PUBLIC TRANSPORT; UITP EuroTeam, International Association of Public Transport (UITP), Brussels, 2006
PUBLIC TRANSPORT IN 2020: FROM VISION TO ACTION; International Association of Public Transport (UITP), Brussels, 2005
PUBLIC TRANSPORT: THE SMART GREEN SOLUTION; International Association of Public Transport (UITP), Brussels, 2010
ISOTOPE-Improved Structure and Organisation for Urban Transport Operation in Europe; Transport Research Fourth Framework Programme, Urban Transport, VII-51, Office for Official Publications of the European Communities, 1997
MARETOPE-Manging and Assessing Regulatory Evolution in local public Transport Operations in Europe, Transport Research Fourth Framework Programme, Office for Official Publications of the European Communities, 2003
MOBILITY IN CITIES – Database;  International Association of Public Transport (UITP), Brussels, 2005
http://www.uitp.com

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања еx катедра Power-point презентације и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски рад - 30
Презентације самосталног рада - 30
Испит (писмени и усмени) - 40

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.