Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама

Наставник или наставници: Марковић З. Горан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема услова

Циљ предмета

Стицање фундаменталних теоријских знања и оспособљавање студената за истраживање и решавање проблема дизајнирања савремених телекомуникационих и рачунарских мрежа, посебно са аспекта решавања проблема рутирања саобраћаја у овим мрежама.

Исход предмета

Студенти ће моћи да анализирају и упореде различите потенцијалне приступе рутирања саобраћаја у комуникационим мрежама и да самостално креирају нове алгоритме, тестирају њихове ефикасности и предности њихове потенцијалне имплементације у комуникационе мреже базиране на различитим савременим технологијама.

Садржај предмета

Основни принципи дизајнирања комуникационих мрежа. Математичко моделовање мрежа базираних на различитим технологијама (одабрани примери): инжењеринг саобраћаја у IP базираним мрежама,  оптимизација тунеловања у MPLS мрежама, дизајнирање виртуелних путања у АТМ мрежама, димензионисање капацитета PSTN мрежа у току вршног саобраћајног часа/периода, дизајнирање SONET/SDH транспортних мрежа, дизајнирање SONET/SDH прстенова, оптичке WDM мреже – дизајнирање и реконфигурација логичке топологије мреже. Дугорочно дизајнирање: оптимизација ресурса мреже. Краткорочно дизајнирање: оптимизација токова саобраћаја у мрежи. Опште оптимизационе методе за дизајнирање комуникационих мрежа: егзактне, апроксимативне и хеуристичке/метахеуристичке. Оптимизација локације чворова у мрежи. Дизајнирање физичке топологије мреже. Рутирање токова саобраћаја. Алгоритми рутирања. Статичко и динамичко рутирање. Мреже са фиксним хијерархијским рутирањем. Мреже са динамичким рутирањем: са претходним планирањем и у реалном времену. Економски аспекти и практична имплементација метода динамичког рутирања. Мреже са рутирањем по најкраћем путу. Мреже са еластичним (fairness) рутирањем. Multicast рутирање. Рутирање у ad-hoc мрежама. Рутирање путева светлости у потпуно оптичким  WDM мрежама. Класификација алгоритама рутирања и доделе таласних дужина (RWA). Алгоритми рерутирања таласних дужина. Реконфигурација логичке топологије оптичке мреже. Рутирање засновано на квалитету сервиса (QoS). Проблеми заштите и опоравка мреже. Моделирање и дизајнирање мрежа у условима вишечасовних варијација саобраћаја. Моделирање и дизајнирање слојевитих (вишеслојних) комуникационих мрежа.

Препоручена литература

1.    М. Pioro, D. Medhi, Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Morgan Kaufmann, Elsevier, San Francisco, 2004.  
2.    G. R. Ash, Dynamic Routing in Telecommunication Networks, McGraw-Hill, New York, 1998.
3.    C. S. Ram Murthy, M. Gurusamy, WDM Optical Networks – Concepts, Design and Algorithms, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
4.    Часописи: IEEE/ACM Transactions on Networking, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Journal of Lightwave Technology,

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ех-катедра и студијски истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Семинарски радови - 50
Усмени испит - 50
Испит (писмени и усмени) - до 40

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.