Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Увод у теорију хаоса

Наставник или наставници: Кузмановић С. Драгослав, Васовић Т.  Небојша

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положени испити из предмета: Математика 1 и Математика 2

Циљ предмета

Увођење кандидата у примену теорије хаоса из области у којима се кандидат усавршава

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да примене теорију хаоса у одговарајућој области за коју се усавршавају.

Садржај предмета

Увод у нелинеарну механику. Диференцијалне једначинје првог реда, њихове бифуркације. Анализа у фазној равни. Гранични кругови и њихове бифуркације. Лоренцове једначине. Хаос. Итерирана пресликавања. Удвајање периода. Фрактали. Страни атрактори.

Препоручена литература

Steven H. Strogatz, Nonlinear dynamics and chaos - With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања и менторски рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.