Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере

Наставник или наставници: Шашић М. Оливера, Никитовић Д. Жељка

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Упознавање студената са техникама за детекцију и уклањање загађивача атмосфере, вода и опасних материја, које су од интереса за организацију и стратегију развоја саораћаја.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да владају техникама за детекцију и уклањање загађивача атмосфере, вода и опасних материја и да допринесу развоју истраживачких активности у овој области.

Садржај предмета

Загађење атмосфере. Ефекат стаклене баште. Губитак озонског омотача, емисија гасова који изазивају глобално загревање. Киселе кише. Прашина и аеросоли у атмосфери. Плазмахемијски процеси у атмосфери. Производња озона. Емисија и уклањање оксида сумпора и азота.Физички принципи складиштења и транспорта опасних материја. Методе детекција загађивача и сигнализација. Технике пречишћавања атмосфере. Загађивање и пречишћавање вода. Праћење ефеката примене мера за деконтаминацију животне средине. Стратегије за смањење глобалног загревања.Технике уклањања загађивача у емисији из индустријских постројења. Технике пречишћавања локалне атмосфере у затвореним просторима.  Стерилизација ваздуха и уклањање микро организама из атмосфере.Примена соларне енергије и алтернативни извори енергије.

Препоручена литература

Не постоји јединствена литература која покрива цео курс.    
Industrial Plasma Applications J.Reece Roth CRC Press 1995
Студентима ће бити припремљени посебни текстови за сваку јединицу и презентације које су коришћене за предавање.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања/ менторски  - семинарски радови

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Задаци и теоријска питања - 50, тестови и семинарски радови - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.