Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Симулационо моделирање

Наставник или наставници: Станојевић Ј. Mилорад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање неког програмског језика опште намене или симулационог језика

Циљ предмета

Симулација се може користити у фази пројектовања пре него што се систем изгради, или за анализу ефикасности функционисања постојећих система. DEVS формализам специфицира моделе са дискретним догађајима на хијерархијски, модуларан начин. HLА је нови прилаз  за симулацију засновану на системима који су у стању да опслужују више процеса састављених од компонената. HLА пружа стандардизовани интерфејс за дистрибуиране симулације. SLX је језик заснован на објектима. SLX je веома погодан за демонстрирање различитих врста интероперабилности.

Исход предмета

Разумевање основних принципа симулационог моделирања. Савладавање фаза које су неопходне при реализацији симулационих процеса. Студенти ће научити поједине симулационе језике и биће упознати са појединим програмским пакетима, њиховим окружењем и коришћењем. Студенти ће бити оспособљени да примене симулациону мотодологију за анализу функционисања система  из  стручних области за које се школују, кроз израду одговарајућих симулационих модела.

Садржај предмета

Системски концепти моделирања. Спецификација система са дискретним догађајима. Морфизми система. Хијерархијски морфизми за спецификацију система. DEVS (Discrete Event System Specification) формализми. Представљање система помоћу DEVS -а. DEVS модели. Вишекомпонентни DEVS: модуларност и хијерархија. Реализација формализама. Савремена окружења за развој симулационих модела - HLA. Увод у HLA (High Level Architecure). Интеграција HLA и постојећих симулационих алата. Интероперабилност. Дистрибуирани системи. Моделирање и апсртракција у вишенивовској симулацији. Дисрибуирана симулација. Симулација  заснована на Wеb-у. SLX као објектни језик. SLX модули. Објекти. Наредбе. SLX процедуре. SLX методе. SLX и HLA.
Елементи објектно орјентисаног програмирања и симулације. Симулација у језику SIMULA. Симулација у језику: Pascal, Delphi. Симулација у језику: C, C++, Јаvа. Симулационе стратегије. Симулација у језику GPSS. Proof Аnimation (PA). Веза PА са другим језицима: SLX, GPSS ,C и др. Израда презенртација. Програмско окружење и рад са симулационим програмским  пакетима: Аrena, Аutomod и др.  Вештачка интелигенција и симулација. Савремени трендови у развоју симулације. Интеграција рачунарске симулације, вештачке интелигенције, рачунарских мрежа и мултимедијалних технологија. Рачунарска анимација и језик WRML.

Препоручена литература

1. B. P. Zeigler, H. Praehofer and T. G. Kim (2000), Theory of Modeling and Simulation: integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems, Academic Press, san Diego.
2. F. Kuhl, R. Weatherly and J. Dahmann (1999), Creating Computer Simulation Systems: an Introduction to the High Level Architecture,  Prentice-Hall, Inc.
3. R. M. Fujimoto (1999), Paralel and Distribution Simulation Systems. 1st edition, John Willey &Sons.
4. Birtwistle M. G. et all, SIMULA Begin, Van Nostrand Reinhold Copmany, Lund, 19769.
5. Часописи: Simulation, Transaction of the Society for Computer Simulation International, Computer and Operations Research, Mnagement Science, Decision Support Systems

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

семинарски радови - 50, усмени испит - 50

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.