Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Теорија управљања системима
Наставник или наставници: Станојевић Ј. Mилорад
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета   Упознавење са општим појмовима и принципима теорије система и са појмовима као што су: математички модели, променљиве стања, излаз система, управљачка дејства и др. Дефинисање појмова: управљање у отвореној и затвореној спрези, линеарни регулатор, управљање кретањем и др. Упознавање са принципима управљања сложеним системима и управљања у реалном времену. Циљ предмета је да студенти савладају: анализу и синтезу система управљања процесима.
Исход предмета   Након положеног испита из овог теоријског предмета студент је спреман да успешно слуша стручне предмете из области моделирања, управљања и симулације, као и да примени принципе моделирања и управљања како на проблеме из области саобраћаја, тако и на проблеме са којим ће се сретати у свом раду.
Садржај предмета   1. Дефиниције система и управљање системима. Концепти: улаз, излаз, стање, параметри. Релације у систему, ограничења, критеријуми оптималности. Поставке управљачких задатака. Управљање са и без повратне спреге. Концепт и стратегије у теорији управљања системима. Особине система (стабилност, контролабилност, опсервабилност). Синтеза контролера. Линеарно квадратно (LQ) управљање. Стратегија децентрализованог управљања. Субоптимално управљање линеарним системима.. Динамичко LQ управљање са повратном спрегом.
2. Моделирање стохастичких система у простору стања. Оцена стања стохастичких система. Предикција променљивих стања система. Поставка оптимизационих задатака управљања стохастичких система. Адаптивно управљање. Анализа временских серија. Примери естимације и предикције стања реалних система (GPS системи, АVL системи, променљиве у  саобраћају и транспорту).
3. Управљање сложеним системима. Хијерархијски вишенивооски и вишеслојни системи. Принцип координације. Методи декомпозиције сложених управљачких задатака. Рачунски аспекти декомпозиције. Интелигентни системи управљања. Хијерархијски интелигентни системи управљања. Децентрализовано преклапајуће управљање.
Препоручена литература   1. Mesarović M. D., Takahara Z. (1975), General System Theory: Mathematical Foundations, Academic Press.
2. Sage P. A., White C. C., (1977), Optimum System Control, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
3. Andeson O. B., Moore B. J. (1990), Optimal Control: Linear Quadratic Methods, Prentice-Hall, New Jersey.
4. Jazwinsky A., (1967) Stochastic Processes and Filtering Theory, AcademicPress, New York.
5. Meditch S. J. (1969), Stochastic Optimal Linear Estimation and Control, McGraw-Hill, New York.
6. Concise Encyclopedia of Traffic & Transportation Systems, (Ed. M. Papageorgiou) (1983),Pergamon Press, Oxford.
7. Часописи: Automatica IFAC, IEEE Transaction on Automatic Control, IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, Transportation Science, Transportation Research A, B, C, D. Tehničeskaja kibernetika.
Број часова  активне наставе предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100) семинарски радови – 50, усмени испит - 50
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.