Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту
Наставник или наставници: Вукадиновић С. Катарина, Димитријевић С. Бранка
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Познавање програмирања, метода операционих истраживања и вештачке интелигенције које се уче у оквиру Основних и Дипломских академских студија Саобраћајног факултета
Циљ предмета   Основни циљ предмета је оспособљавање студената за моделирање и анализу одлучивања у сложеним саобраћајним и транспортним системима. Предмет припрема студенте за развој и примену интерактивних рачунарских система којима се побољшава квалитет одлука.  
Исход предмета   Сваки студент ће се оспособити за: анализу одлучивања у саобраћајним и транспортним системима, одређивање типа модела и развој Система за подршку одлучивању, упоређивање варијанти методама вишекритеријумског рангирања, вршење вишекритеријумске оптимизације у саобраћајним и транспортним системима. Најбољи студенти ће се оспособити да користећи методе вештачке интелигенције побољшава перформансе развијених Система за подршку одлучивању.  
Садржај предмета   Теоријска настава: Примена Система за подршку одлучивању на доношење одлука у сложеним саобраћајним и транспортним системима. Основни елементи и могућности система заснованих на математичким моделима и знању саобраћајних стручњака. Интелигентни системи за подршку одлучивању. Развој и примена система на саобраћајну праксу. Примери развијених система за подршку одлучивању при распоређивању радника и транспортних средстава, управљању неравномерним теретним токовима на мрежи, ублажавању загушења на путним и комуникационим мрежама. Вишекритеријумска анализа и оптимизација у саобраћају и транспорту. Појмови и основне дефиниције: Ефикасно решење, релативна важност критеријума, преферентне функције. Методе одређивања тежина критеријума. Вишекритеријумско линеарно програмирање. Циљно програмирање. Анализа обавијања података (ДЕА). Методе рангирања: PROMETHEE, ELECTRE, MAXMIN, MAXMAX, Horwitz-ова метода, TOPSIS, Аналитички хијерархијски процес. Фазификација класичних метода вишекритеријумског рангирања. Софтверски алати за вишекритеријумску анализу и оптимизацију.   Практична настава: Самосталан истраживачки рад у договору са наставником.  
Препоручена литература   R.K. Ahuja, M.M.H. Seref, W.L. Winston, Developing Spreadsheet-Based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, 2007. C.L. Hwang, K.P. Yoon, Multiple Attribute Decision Making. Springer-Verlang, 1981. D.V. Pigford, G. Baur, Expert systems for business: Concept and applications. Second Edition, Featuring VP-Expert, ITP. An Intenational Thomson Publishing Company, 1995. Д. Теодоровић, К. Вукадиновић, Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1998. W.L. Winston, S.C. Albright, Practical Management Science. Duxbury Press, Wadsworth, Inc, 2001.  
Број часова  активне наставе предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3
Методе извођења наставе предавања ex-катедра
Оцена  знања (максимални број поена 100) активност у току наставе – 10, семинарски радови – 30, колоквијуми – 30, усмени испит - 30
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.