Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Фази системи са применама у саобраћају и транспорту

Наставник или наставници: Теодоровић Б. Душан, Вукадиновић С. Катарина

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Познавање програмирања, метода операционих истраживања и вештачке интелигенције које се уче у оквиру Основних и Дипломских академских студија Саобраћајног факултета

Циљ предмета

Основни циљ предмета је оспособљавање студената за развој, тестирање модела Фази система и побољшање перформанси Фази система у случајевима када је процесе одлучивања у сложеним саобраћајним и транспортним системима погодно моделирати фази моделима.

Исход предмета

Сваки студент ће се оспособити за:

  • спознају предности и ограничења примене Теорије фази скупова у саобраћајној пракси,
  • квантификовање базе лингвистичких правила саобраћајног експерта фази техникама,
  • моделирање одлучивања у саобраћајним и транспортним системима применом Фази система,
  • генерисање фази система из нумеричких података,
  • побољшање перформанси Фази система на основу постојећих донетих одлука.

Најбољи студент ће се оспособити да побољшава перформансе развијених Фази система хеуристичким алгоритмима и врши анализу осетљивости.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Фази приступ решавању сложених задатака у саобраћају и транспорту. Генерисање фази система из нумеричких података. Развој модела фази система и побољшавање перформанси модела помоћу хеуристичких алгоритама. Бројни примери развијених фази система за моделирање одлучивања у саобраћају и транспорту. Фази графови. Анализа обавијања података (ДЕА) са применом на одређивање ефикасности варијанти обраде контејнера у лучким контејнерским терминалима. Фази ДЕА са применама у саобраћају.

Примена хеуристичких техника на решавање комбинаторних задатака у саобраћају и транспорту. Рачунарска сложеност хеуристичких алгоритама. Хеуристички и метахеуристички алгоритми: претраживање променљиве околине, оптимизација колонијом мрава, оптимизација колонијом пчела, хеуристике које обухватају фази технике. Статички и динамички модели вештачких неуронских мрежа. Регуларне и хибридне фази неуронске мреже. Моделирање одлучивања диспечера у транспортним предузећима применом АНФИС мреже.

Практична настава:

Самосталан истраживачки рад у договору са наставником.

Препоручена литература  

J.S.R. Jang, C.T Sun, E. Mizutani, Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall, Inc, 1997.

G. Klir, T. Folger, T, Fuzzy Sets, Uncertainty and Information, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988.

J. M. Mendel, Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems: Introduction and New Directions, Prentice-Hall, NJ, 2001.

Т. Ј. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, John Wiley & Sons Ltd, 2004.

Д. Теодоровић, К. Вукадиновић, Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1998.

J. L. Verdegay, (Ed.) Fuzzy Sets Based Heuristics for Optimization, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2003.

H. J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1991.

Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ex-катедра

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10, семинарски радови - 30, колоквијуми - 30, усмени испит - 30

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.