Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Одабрана поглавља из Операционих истраживања: математичко програмирање, стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту

Наставник или наставници: Поповић Б. Јован

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Положен предмет Операциона истраживања на Саобраћајном факултету или еквивалентан на другом факултету.

Циљ предмета

Да се докторант упозна са новим методама и прошири знања о методама о којима је већ учио, а које су му неопходне за моделирање и решавање неких  проблема у саобраћају и транспорту.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити способан да:

  • успешно препозна проблем и примени одговарајућу методу за решавање проблема,
  • примени одговарајући софтвер за решавање проблема,
  • анализира осетљивост променљивих и њихов утицај на решење,
  • анализира решење и доноси правилне закључке.

Како су ово докторске студије сваки од кандидата мора да овлада овим знањима.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Сложени задаци линеарног програмирања (ЛП), теорија дуалности и анализа осетљивости, Метода унутрашње тачке - Кармаркаров алгоритам, целобројно програмирање (ЦП), динамичко птограмирање (ДП), сложени модели система масовног опслуживања, управљање залихама, Бајесовски приступ третирању неизвесности, Случајни процеси и Марковски процеси одлучивања


Практична настава:

Упознавање и рад са готовим софтвером

Препоручена литература

1. F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research,6th ed., McGraw-Hill, New York, 1995.

2. G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, 1999.

3. Ј.Б. Поповић, Бајесовски приступ и примери примене, монографија, Саобраћајни факултет, 2001.

4. С.В. Вукадиновић, С. Цвејић, Математичко програмирање, Универзитет у Приштини, 1996.

5. W.L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press, Wadsworth, Inc., 1994.

6. W.L. Winston, S.C. Albright, Practical Management Science, Duxbury Press, Wadsworth, Inc., 2001.

7. E. Naddor, Inventory Systems, John Wiley, New York, 1966.

8.Transportation Research, Transportation Planning and Technology, Transportation Science, EJOR, YUJOR и други референтни часописи


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, вежбе у рачунарској учионици.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 10, семинарски радови - 50, домаћи задаци - 10, усмени испит - 30.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.